فضا نگهدارنده

شکل یک تصویر
درباره ما
درباره ما
درباره ما
خدمات

فضا نگهدارنده

در دوره ی دندانی مختلط (۶ تا ۱۲ سالگی) یعنی زمانی که دندانهای شیری و دائمی همزمان با هم در دهان حضور دارند، چنانچه دندان شیری کشیده شود جهت جلوگیری از پر شدن این فضا توسط دندان های مجاور و حفظ آن تا زمان رویش دندان دائمی جایگزین، وسیله ای به اسم فضانگهدارنده در دهان قرار داده می شود که بسته به نوع و تعداد دندان های کشیده شده می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.

  • بهترین زمان برای قرار دادن:
  • به محض کشیدن دندان شیری